Proje Tanıtımı

Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara) işbirliğiyle yürütülmekte olan bir projedir.

Geniş kapsamlı değişikliklere rağmen Türkiye'nin bugünkü anayasası hâlâ 1982 askeri darbesi sonrasında üzerinde uzlaşılan temel ilkelere dayanmaktadır. Her ne kadar temel hak ve özgürlüklerin kapsamının genişletilmesi, hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve asker-sivil ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi için köklü değişiklikler yapılmışsa da bu ilkeler, günümüzdeki demokratikleşme mücadelesinin önündeki engeller olarak algılanmaya devam etmektedir. Dolayısıyla 1982 Anayasası siyasal ve toplumsal çatışmaların odak noktası olmayı sürdürdüğü gibi, Türkiye'de giderek birbirinden uzaklaşan siyasal görüşleri biraraya getirecek bir uzlaşma metni olmaktan da uzaktır. Bunun yanısıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri tercih edilmiş olan parlamenter hükümet sisteminin açıkça sorgulanması ve parlamenter çoğunluk tarafından başkanlık rejimi taleplerinin giderek yoğunlaşan şekilde dile getirilmesi de, Türkiye'deki ucu açık bir siyasal krizin kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Bu disiplinlerarası araştırma çalıştayında bilim insanları, farklı disiplinlerin bakış açısından ve farklı metodolojik perspektiflerden "Türk anayasa politikasını" ele almaktadır. Çalıştayların temel sorunsalı, Türk anayasa politikasının "demokrasi potansiyeli"ni sorgulamak ve irdelenmektedir. Bu projede, geçmiş, güncel ve gelecek anayasa yapım süreçlerinin sınıflandırılması ve analizi de hedeflenmektedir. Bunun yanısıra halen sürmekte olan yeni anayasa arayışlarının mevcut toplumsal çatışmalara gerçekten de çözüm üretebilme potansiyeline sahip olup olmadığı başlıca araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Çalıştay katılımcıları, düzenli olarak yapılan çalıştaylarda ve projenin internet sayfasında politicsandlawinturkey.wordpress.com çalışma bulgularını sunma olanağına sahiptir. Vurgulanması gereken bir diğer husus ise, gerek çalıştaylarda, gerekse projenin internet sayfasında, devam etmekte olan çalışmaların ara sonuçlarının da sunulmasına ve yayınlanmasına olanak tanınıyor olmasıdır. Çalıştay çalışmaları ayrıca, üç ayda bir Berlin'de Network Turkey'in de katkısıyla gerçekleştirilen kamuya açık konferanslar ("public lectures") ve diğer toplantılarla tanıtılmaktadır.

İletişim

Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften
Unter den Linden 6
10099 Berlin
+49 30 2093 66570
ed.nilreb-uh.iwos@sdsniets