14/02 - 16/02/2018

Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, Marburg

Marburg'da 'Çağdaş Türkiye'de Kültür Politikaları' başlıklı uluslararası bilimsel çalışma atölyesi. Atölyenin konusu (karşıt) hegemonik söylemin içine yerleşmiş çağdaş Türkiye toplumunun kültürü olacaktır.

Akademik bildiriler 15 Kasım'a kadar iletilebilir. Rapor sunumu çağrısını buradan okuyabilirsiniz.

Antonio Gramsci'nin Hapishane Defterleri isimli ünlü çalışmasında açıkladığı üzere modern ve kapitalist toplumlarda siyasi güç baskıdan çok uzlaşma ile işlemektedir. Ne var ki uzlaşma olgusu, yöneten elit sınıfın kültürel hegemonyayı elde etme ve kendi dünya görüşünü genel geçer kabuller haline getirme kabiliyetine dayalıdır. Buna bağlı olarak kültür, farklı hayat görüşlerinin ve yaşama biçimlerinin birbiriyle yarış halinde olduğu ideolojik bir mücadele alanı; kısıtlanma ve direniş bölgesi olarak görülmelidir. Bu açıdan bakılırsa, bir insanın nasıl yaşadığı –daha doğru ifade etmek gerekirse, bir insanın yaşam biçimini kamusal alanda nasıl sergilediği – sorusu, kolaylıkla, ötekileştirme suretiyle ideolojik bir güç savaşına dönüşecektir. Herhangi bir hayat tarzının varoluşu, bu bağlamda; kamusal alan üzerinde hak iddia etmek, siyasi güçten taleplerde bulunmak veya siyasi güce itiraz etmek için etkili bir araç olabilir. Bizim anlayışımıza göre, kültür üretimi sadece sanatı (tiyatro, sinema, güzel sanatlar, edebiyat vs.) değil aynı zamanda kamusal alanlarda içki tüketimi ve giyim tarzı gibi edimsel eylemleri kapsamaktadır. Böylelikle çalışma atölyenin hedefi, hem günlük hayattaki kültürel eylemleri hem de kurumsallaşmış kültür politikasını eleştirerek sorgulamaktır.

Çalışma atölyesini düzenleyen Ass. Prof. Dr. Kaya Akyıldız ve Dr. Pierre Hecker çeşitli bilimsel alanlarda çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi hedeflemektedirler. Ayrıca, bu çağrının herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan ve sıraladığımız konular hakkında tartışmak isteyen akademisyenlere, sanatçılara ve kültür alanında çalışanlara da açık olduğunu vurgulamak isteriz:

  • Çağdaş Türkiye sanatında kültürel direniş ve kısıtlanma (sinema, müzik, sokak sanatı, güzel sanatlar, fotoğrafçılık, edebiyat, karikatür vs.)
  • Okul müfredatı, televizyon programları, moda ve dini eğlencelerde yeni dinsel muhafazakarlık
  • Yeni Osmancılık
  • Seküler ve dini hayat tarzı eylemleri
  • Farklılık politikaları ve milliyetçi, seküler, dindar ve altkültürel kimliklerin temsilleri
  • Kültür ekonomisi ve kültür politikası
  • Hatırlama politikası ve ulusal tarihinin yeniden icatı