Bu nitel çalışma için seçim sürecinde şeffaf ve anlaşılır olmak özel bir önem taşıyordu çünkü yapılacak analizlerin asıl veri tabanını burada seçilen 80 aktivist ve uzmanın mülakatlardaki ifadeleri oluşturacaktı.

2014 ilkbaharında, Ankara'da 2 ay süren saha araştırmaları boyunca Türkiye'de kadın hareketleri konusunda uzman kişiler belirlendi. Buna ek olarak, sahada gözlemler yapıldı ve araştırma sorusunu daha da netleştirmek için literatür, internet ve arşiv araştırmalarından yararlanıldı. Öncesinde araştırmacılar potansiyel mülakat katılımcılarıyla iletişime geçmek amacıyla, hali hazırda toplantıları ve kuruluşları ziyaret etmeye başlamışlardı. Bire bir kurulan bağlantılar uzman bilgisinin doğrulanması ve karşılıklı güven oluşturulmasına olanak sağladı.

Mülakat katılımcıları seçilirken Ankara'daki kadın hareketleri içinde geniş bir alana yayılan birçok farklı görüşün içerilmesine dikkat edildi. Mülakat katılımcılarının meslek, yaş ve etnik köken gibi bireysel özellikleri, 5 milyon nüfuslu başkentteki kadın hareketleri ve siyasi hareketlerin heterojen yapısını yansıtmaktadır.

Araştırma ekibi, İstanbul'dan bilim insanlarıyla birlikte, Ankara araştırma alanının dışından 20 uzman daha seçti ve bu kişilerle Ağustos 2014'te mülakatlar yapıldı. Kurum ve kuruluşları içindeki görev ve sorumlulukları sebebiyle, bu kişiler Ankara'daki kadın ve toplumsal cinsiyet temelli siyasi hareketlerdeki eylem ve tartışmalarda özel yükümlülüklere sahiptirler. Bu kişiler aynı zamanda, karar alma mekanizmaları ve dayanışma politikalarının nasıl şekillenip yürütüldüğü gibi araştırma sorularına dair bilgilere de özel erişim sağlar.

Ankara'daki uzmanlar arasında akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına mensup kişiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, üniversiteler ve araştırma kurumlarından uzmanlarla olduğu kadar; dini-muhafazakâr, Kemalist, feminist, sosyalist veya LGBT* haklarını savunan kadın örgütleri ve dayanışmaları içerisinde örgütlenmiş aktivistlerle de mülakatlar yapılmıştır.